چرا on body بکار برده نه for body?

working at the carpet factory was very hard on Iqbal’s body.


این تاپیک مربوط به درس «شتاب‌دهنده‌ی تسلط الف» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «برده‌داری کودکان»

اگه تحت اللفظی ترجمه رو از فارسی ببرید به انگلیسی بله!ولی در حقيقت داره تاثیر کار رو روی بدن اقبال میگه و درست هم هست حرف اضافه اش
چه چیزایی روی بدنش تاثیر میذاشت؟ساعت های زیاد نشتن،کتک خوردن،هوای آلوده و…

4 پسندیده

to be hard on sb: to be difficult for or unfair to sb.

3 پسندیده