هر روز یه پارت فرندز

I am growing on you : If someone or something grows on you, **you like him, her, or it more and more than you did at first

rose to the occasion: to make the special effort that is required to successfully deal with a difficult situation.
از فرصت استفاده کردن، حق چیزی را ادا کردن، خوب از عهده برآمدن، کار خود را خوب انجام دادن، از عهده ی برخورد با
چیزی بر آمدن

haul ass home: US informal impolite : to move quickly

فلفور حرکت کردن - به قول معروف جنگی حرکت کردن - سریع رفتن

2 پسندیده