چگونه جمله سازی کنیم؟

چگونه جمله سازی کنیم و چطوری ان را به صورت درست معنی کنیم؟


این تاپیک مربوط به درس «من در پاسادنا زندگی می کنم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

دوست خوبم در مورد نحوه مطالعه این دوره راهنمایی شدین که به چه صورت مطالعه کنین؟

2 پسندیده

نه متاسفانه