متن کتاب های زیبوک به چه صورته

عنوان “رمان های متن اصلی” تو زیبوک این سوالو برای من پیش آورد که متنای بقیه کتابا چطوریه مگه؟ تغییرات داره؟ یعنی کتابای تو قفسه های دیگه متن اصلی نیستن؟ از چه نظر فرق دارن؟