تالار زبانشناس

اینجا got یعنی چی؟

They got to know each other

======================
این تاپیک مربوط به درس «پسربچه و کلم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

get to know به معنای آشنا شدن می باشد.

They got to know each other

آنها با همدیگر آشنا شدند.

You’ll like him when you get to know him.

از او خوشت خواهد آمد وقتی با او آشنا شوی.

2 Likes