هنرمندان 😍

سایه این کار از خود سایه .سایه تره :expressionless::expressionless::neutral_face::neutral_face:
چقدر واقعیه :neutral_face::neutral_face:

3 پسندیده

چه زیبا :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 پسندیده

تو چنین خوب چرایی؟ :heart_eyes:
دختر کارت حرف نداره :clap::clap::clap:

3 پسندیده

عالی:heart_eyes:

3 پسندیده

مثل نگاهت :relaxed::sparkling_heart:

2 پسندیده

:heart_eyes::kissing_smiling_eyes: عزیزمی شما

2 پسندیده

ممنونم عزیز مهربون :smiling_face_with_three_hearts::wedding::cherry_blossom::sparkles:

2 پسندیده

فدای تو عزیزِ دل :heart_eyes::heart::heart:

دلم برات تنگ شده بود:hugs:
هنوزم با ای جی نون و ماست میخوری؟ :rofl:

2 پسندیده

امیدوارم بتونم:kissing_closed_eyes:
دلم واسه تو هم تنگ شده :hugs:

1 پسندیده
اسم عرفانه

2 پسندیده

همچنین منم عزیزم :heart_eyes::heart_eyes:

اتفاقا داشتم میگفتم :joy: ماشالاه دهن دار بود … گذاشتمش دم در … الانم قرار مامان زینت منو به فرزندی قبول کنه :relieved:

1 پسندیده

دختر کارت حرف نداره :heart_eyes:
بزنم به تخته … همه هنرارو یجا داریا :heart_eyes: