ترجمه این‌چیه میشه

سلام‌ببخشید اینو‌میشه به انگلیسی برام‌ترجمه کنید
تامن برنده نشدم هیچی تموم نمیشه

سلام دوست عزیز
it’s not over until i win.
until i win, nothing will end.
there is no end, until i win.
it will not be over until i win.
there will be no end to this, until i succeed.
3 تا جمله‌ی اول حالت غیررسمی و دو تا آخری حالت رسمی‌تری داره. بسته به متنتون که رسمی یا غیررسمی هست می‌تونین از یکی از این‌ها استفاده کنین.

2 پسندیده