تالار زبانشناس

معنی وترجمه این داستان

این بسته ترجمه نداره. به نظرم چون پره از اصلاحات و کلمات سخت، دوره داستانهای کوتاه بجاش خونده بشه بهتره.