تالار زبانشناس

Mark the start توی این جمله یعنی چه

next tuesday and wednesday mark the start of my school exams

======================
این تاپیک مربوط به درس «My First Exams by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)