معنی brass knocker چیست؟

Also, there is a very nice brass knocker


این تاپیک مربوط به «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «خدایا اونجایی؟ منم، مارگارت»

2 پسندیده

Hey madam.
: a small metal device on a door that a person moves in order to make a knocking sound.
a large brass door knocker
در واقع معنی
brass knocker
می‌‌شه:
درب‌کوب برنجی

2 پسندیده