معنی Warm چیست؟

معنی Warm یعنی هوای کمی خنک؟


این تاپیک مربوط به «درس 22 - آب و هوا» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با جنیفر»، «دروس ابتدایی»

1 پسندیده

سلام . Warm
یعنی هوای گرم
Hot
یعنی خیلی گرم‌.

Cool
یعنی‌هوای کمی‌خنک.

3 پسندیده