اگر به جمله es اضافه شود جمله چه تغییری میکند؟

اگر به جمله پسوند es اضافه شود جمله جه تغییری می کند ؟

Do does
Go goes
Live lives
Finish finishes

در زمان حال ساده، برای ضمایر she , he , it باید به افعال s اضافه کنیم. در بعضی موارد این s تبدیل به es میشه:

_ افعالی که انتهای آنها دارای حروف بی صدا + y باشد. در اینجا منظور از حروف بی صدا، هر حرفی غیر از (a/e/i/o/u) است، برای این افعال حرف y به حرف i تغییر میکند و پس از آن es اضافه میشود،مانند:

Try
:arrow_right: Tries
Fly
:arrow_right: Flies

_ افعالی که به حروف s یا x یا ch یا sh ختم شده باشند حروف es اضافه میکنیم مانند:

Miss
:arrow_right: Misses

Buzz
:arrow_right: Buzzes

Catch
:arrow_right: Catches

Wash
:arrow_right: Washes

Fix
:arrow_right: Fixes

در زبان انگلیسی استثناهای زیادی نداریم اما در این مورد فقط برای ۲ فعل Go و Do برای اضافه کردن S سوم شخص استثنا وجو دارد و پس از اضافه کردن S سوم شخص به آنها به شکل زیر در میایند:

Go
:arrow_right: Goes

Do
:arrow_right:Does

2 پسندیده