تالار زبانشناس

Kevin felt good یعنی چی؟

سلام
یعنی کوین احساس خوبی کرد

3 Likes