تالار زبانشناس

It's just like hammering a nail on the tips my fingers

معنی این جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Just Learn One More Thing by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)

1 Likes

درست انگار با چکش یه میخ رو روی نوک انگشت هام کوبیدن.

hammer: با چکش کوبیدن
nail: میخ
the tips of my fingers: نوک انگشتانم
4 Likes