سوال راجع به عنوان

چرا میگه emotional mastery چرا نمیگه emotions mastery


این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، بخش «تسلط بر عواطف ۱»

تسلط عاطفي به صفت قبل از اسم نياز هست