به جایIt was felt میتونیم It wouldn’t be felt بگیم؟

میتونیم به جایIt was felt بگیم It wouldn’t be felt?


این تاپیک مربوط به درس «گفتگو در باره زلزله » در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «زمین لرزه»