در جمله I was stuck in traffic نقش stuck چیست؟

I stuck in traffic

نقش stuck چیه
مجهوله جمله یا stuck صفته؟

1 پسندیده

من مطمئن نیستم ولی فک می کنم که یه اصطلاحه به معنی پشت ترافیک گیر افتادن و
stuck اینجا فعل اصلی و was فعل کمکی هست فک کنم.

1 پسندیده