کدامیک از افعال کمکی do or does با someone استفاده می‌شه؟

Someone does
Someone do
کدوم درسته

کلمه‌ی someone بر میگرده به یکی پس does