ارزیابی شما از کتاب «مدرسه جاسوسی 8: غافلگیری بزرگ»

ارزیابی شما از کتاب «مدرسه جاسوسی 8: غافلگیری بزرگ»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «مدرسه جاسوسی 8: غافلگیری بزرگ» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن/ امتیاز: 4.9/جلد 8 مجموعه “مدرسه جاسوسی”/ توی این جلد سیا مجبوره که حقیقت مدرسه جاسوسی رو به مامان و بابای بن بگه که بتونن ازشون دربرابر خطرات احتمالی محافظت کنن.

سطح: خیلی سخت

3 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin: