فعل to beeeee

تو یه اهنگی میگه
You don’t know How much it means to me
تو نمیدونی چقدر برام مهمه

خب .چرا بعد it
از is استفاده نشده ؟

سلام دوست عزیز
داره میگه اون برام مهمه
It به معنی اون
و means به معنی مهمه هست.

اینجا فعل to be نمیخواست چون means خودش یه فعله که اگر دقت کنی آخرش s سوم شخص رو هم که متعلق به it هست رو داره.

ضمایر مفعولی:
I من
You تو، شما
He او(مذکر)
She(او مونث)
It اون(اشیاء حیوانات احساسات و…)
We ما
They انها

اگر پاسخت رو گرفتی تیک راه حل رو بزن.