معنی عبارت out of touch چیست؟

من تعریفی که دیکشنری ارائه داده بود رو چک کردم اما درست متوجه نشدم که از چه نوع بی‌خبر بودنی حرف می‌زنه. اینکه در مورد چیزی کلا تو باغ نباشی؟ به قول فلاسفه خارج از مقوله؟

1 پسندیده

آناجان اول دوست دارم ازشماتشکرکنم بخاطراین سوال،چون قبل ازینکه واسه جوابتون سرچ کنم ،میخواستم دوتامثال بزنم یکی درباره سیاستمدارانی که ازوضع مردم خبرندارندوصرفاتوتوهماتشون مسائل رو( حالاآگاهانه یاناآگاهانه )،تحلیل وارزیابی میکنند،یکیم گاهادیدم توتالاربعضی ازهموطنانمون صحبتهایی کردندکه هیچجوره باواقعیات تلخ جامعه سازگاری نداره.
برام جالب بوددقیقااین مثالهاروانگلیسی اشودیدم.
خلاصه که این بیخبربودنه توخیلی ازمواردمیتونه باشه،میشه نویسنده ای باشه که ازجامعه اش بیخبره،یامعلمی که ازوضعیت دانش آموزاش بی اطلاعه وطبعانمیتونه آموزش ورفتاردرستی باهاشون داشته باشه یادکترازمریضش،
میشه هم دوتادوست معمولی مدتی ازهم بیخبرباشندیا…

1 پسندیده