جمله‌ی Did he want him to imitate how he moved دقیقا چند تا جمله است که به هم متصل شده؟

Did he want him to imitate how he moved?

با درود
يک جمله است.
با معنای " آيا او می خواست که او شيوه حرکت او را تقليد کند؟"
فعل “want” (فعل اصلی) ، “to imitate” ( عنوان مصدر) و “how he moved” ( عبارت وصفی)

2 پسندیده