تالار زبانشناس

لطفا این جمله را ترجمه کنید خیلی مهمه واسم