تالار زبانشناس

پرسش با how

آیا میتوان به جای پرسش:

  • How was the idea of freedom making him feel? …
    این‌گونه پرسش را تغییر دهیم؟؟ :
  • What feeling was the idea of freedom making him?

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته ی استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)