اصطلاحات انگلیسی با رنگ ها

Green boy بچه ننه
Green eye حسود
Green horn تازه کار
Green finger باغبان خوب
Blue mood ناراحت
Blue moon مدت طولانی ، به ندرت
Blue nose آدم سختگیر
Run like a blue مثل برق دویدن

5 پسندیده