تالار زبانشناس

What means cool?

what means cool?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «قدرت خواندن»)

It depends
Some times it is opposite of hot
And some time is a person that who isn’t upset. nervous ,…
بستگی داره کجا و چطور بکار بره
گاهی وقتا به معنای خنک بودن هواست
گاهی وقتا به معنای فرد خونسرد یا حتی باحال معنی میشه