در جمله just insert my debit card into the machine میشه Just رو میشه حذف کرد؟

just insert my debit card into the machine


این تاپیک مربوط به درس «دستگاه خودپرداز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

سلام دوست عزیز
بله، می توان ضمیر تاکیدی “just” را از جمله “just insert my debit card into the machine” حذف کرد. در این جمله، ضمیر تاکیدی “just” برای تاکید بر فعل “insert” استفاده شده است. اگر این ضمیر حذف شود، جمله به صورت “insert my debit card into the machine” می شود. در این جمله، معنای جمله به صورت زیر است:

کارت اعتباری من رو وارد دستگاه کن.

این جمله نیز کاملاً صحیح و قابل فهم است.

با این حال، حذف ضمیر تاکیدی “just” می تواند باعث شود که جمله کمی غیررسمی تر شود. در برخی موارد، استفاده از ضمیر تاکیدی “just” می تواند برای تاکید بر اهمیت یک کار یا دستور استفاده شود. به عنوان مثال، اگر شخصی بخواهد که کارت اعتباری شما را با دقت وارد کنید، ممکن است بگوید:

Just insert my debit card into the machine carefully.

در این جمله، ضمیر تاکیدی “just” برای تاکید بر اهمیت دقت در وارد کردن کارت اعتباری استفاده شده است.

بنابراین، حذف ضمیر تاکیدی “just” در جمله “just insert my debit card into the machine” مجاز است، اما ممکن است باعث شود که جمله کمی غیررسمی تر شود.