تفاوت turn و change در تبدیل شدن چیست؟

سلام و درود به شما برای فعل تبدیل کردن چرا ازturn استفاده شده وچرا از change استفاده نشده است


این تاپیک مربوط به «اولین طاووس» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «۴۰۰۰ کلمه‌ی ضروری»، «کتاب اول»، درس «اولین طاووس»

تفاوت اصلی بین turn و change در تبدیل شدن این است که turn معمولاً برای بیان تغییر در جهت، وضعیت، یا شکل استفاده می‌شود، در حالی که change معمولاً برای بیان تغییر در ماهیت یا کیفیت استفاده می‌شود.

در اینجا چند مثال از استفاده از turn و change برای بیان تبدیل شدن آورده شده است:

 • The page turned to the next chapter.
  (صفحه به فصل بعدی تبدیل شد.)
 • The light turned on.
  (چراغ روشن شد.)
 • The water turned to ice.
  (آب به یخ تبدیل شد.)
 • The boy turned into a frog.
  (پسر به قورباغه تبدیل شد.)
 • She changed her mind.
  (او نظرش را عوض کرد.)
 • They changed the law.
  (آنها قانون را تغییر دادند.)
 • The color of the dress changed.
  (رنگ لباس تغییر کرد.)
 • The weather changed.
  (آب و هوا تغییر کرد.)

بنابراین، در جمله “The page turned to the next chapter.”، فعل turn برای بیان تغییر در جهت صفحه از یک طرف به طرف دیگر استفاده شده است. این تغییر در جهت، باعث تغییر در وضعیت صفحه نیز می‌شود. در این جمله، تغییر در ماهیت یا کیفیت صفحه رخ نداده است.

در جمله “The boy turned into a frog.”، فعل turn برای بیان تغییر در ماهیت پسر از انسان به قورباغه استفاده شده است. این تغییر در ماهیت، باعث تغییر در وضعیت پسر نیز می‌شود. در این جمله، تغییر در جهت یا شکل پسر رخ نداده است.

در جمله “She changed her mind.”، فعل change برای بیان تغییر در نظر زن از یک نظر به نظر دیگر استفاده شده است. این تغییر در ماهیت یا کیفیت نظر زن رخ داده است. در این جمله، تغییر در جهت، وضعیت، یا شکل نظر زن رخ نداده است.

البته، در برخی موارد، از هر دو فعل turn و change می‌توان برای بیان تبدیل شدن استفاده کرد. در این موارد، تفاوت در معنای جمله بسیار کم است. به عنوان مثال، در جمله “The water turned into ice.”، می‌توان از فعل change نیز استفاده کرد و جمله را به صورت “The water changed into ice.” بیان کرد. در این صورت، تفاوت در معنای جمله بسیار کم است.

سپاس از شما

1 پسندیده