فرق fright و scare چیست؟

فرق این دو کلمه چیست.


این تاپیک مربوط به فصل « My best friend» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جهان های متفاوت»

سلام دوست عزیز
تفاوت اصلی بین fright و scare این است که fright یک وضعیت ذهنی است، در حالی که scare یک عمل است.

کلمه‌ی * Fright یک حالت ذهنی ناگهانی و شدید ترس است که معمولاً با احساس وحشت یا وحشت همراه است. این می تواند ناشی از یک رویداد واقعی یا خیالی باشد.
کلمه‌ی * Scare یک عمل است که باعث ترس یا وحشت می شود. این می تواند توسط یک شی، شخص یا حیوان انجام شود، یا توسط یک رویداد یا موقعیت رخ دهد.

در اینجا چند مثال از استفاده از fright آورده شده است:

 • I was so frightened that I couldn’t move.
  (من آنقدر ترسیده بودم که نمی توانستم حرکت کنم.)
 • The children were frightened by the loud noise.
  (کودکان از صدای بلند ترسیده بودند.)
 • The thought of being alone in the dark frightened her.
  (فکر به اینکه تنها در تاریکی باشد او را می ترساند.)

در اینجا چند مثال از استفاده از scare آورده شده است:

 • The ghost story scared me to death.
  (داستان روح مرا به وحشت انداخت.)
 • The dog scared the cat away.
  (سگ گربه را فراری داد.)
 • The storm scared the children.
  (طوفان بچه ها را ترساند.)

در برخی موارد، fright و scare می توانند به جای یکدیگر استفاده شوند. به عنوان مثال، جمله “The loud noise scared me” می تواند به معنای “من از صدای بلند ترسیدم” یا “صدای بلند مرا ترساند” باشد.

در اینجا چند نکته برای استفاده از fright و scare آورده شده است:

کلمه‌ی * Fright معمولاً برای توصیف یک تجربه شخصی استفاده می شود، در حالی که scare معمولاً برای توصیف یک رویداد یا موقعیت استفاده می شود.
کلمه‌ی * Fright معمولاً یک حالت ذهنی ناگهانی و شدید است، در حالی که scare می تواند یک حالت ذهنی طولانی مدت یا کم شدت تر باشد.
کلمه‌ی * Fright اغلب با احساس وحشت یا وحشت همراه است، در حالی که scare لزوماً اینطور نیست.