فرق happy &merry

در جملات Merry Christmas & Happy birthday ,فرق happy با merry چیه ؟