معنی bonus چیست؟

در جمله For a bonus 19 points, can you give us an example معنی bonus چیست؟

عذر میخوام bonus اینجا به چه معنیه


این تاپیک مربوط به درس «The Present Perfect Simple and Continuous- The Grammar Gameshow Episode 4» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «گرامرشو»

در اینجا به معنی پاداش یا جایزه ترجمه میشه

For a bonus 19 point
برای یه پاداش(جایزه) ۱۹ امتیازی

1 پسندیده