تالار زبانشناس

افعال کمکی

سلام
اگه دقت کنید زمان داستان حال ساده است
Dead صفت هست
به معنای مرده
معنی جمله ای ک نوشتید اینه
مکبث مرده است
فعل جمله is اومده و کاملا درسته
توجه کنید که فرم جمله ای ک فرستادین اینجوری
Sub+ Verb+ Adj