تالار زبانشناس

Else به چه معنی است

معنیش میشه دیگر یا بقیه .

1 Likes