تالار زبانشناس

My goodness معنی

my goodness! I was ranked th at my school

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Gifted Math and Science Tests by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۲»)

1 Likes

معنیش میشه خدای من!

2 Likes