معنی عبارت in 20-odd years چیست؟

We’ll probably be at war with the Chinese in 20-odd years and Costello is selling them military technology.

بعد از20 کلمه odd چرا اومده چه معنایی داره


این تاپیک مربوط به بخش «بخش ۵» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «رفتگان»

معنیش می شه:

20 و خرده ای سال و … یا حدود 20 سال.

معمولا اگر عدد با خط فاصله قبل از “odd” نوشته شود نشان می دهد که عدد دقیق ناشناخته است - شاید کمی بیشتر از عدد اعلام شده

احتمالاً تا 20 و خرده ای سال دیگر با چینی‌ها در جنگ خواهیم بود و کاستلو به آنها فناوری نظامی می‌فروشد.

2 پسندیده