انگلسی قدرت

کسانی انگلیسی قدرت رو خوندن و تموم کردن
وقتی شروع کرده بودن میانگین درصد دانستن واژگان برای اونها چقدر بود؟ 80 یا کمتر یا بیشتر؟

من درس والدن هستم و به طور اصولی نخوندم ولی اکثر درسها حدود ۹۰ درصد زده

1 پسندیده


من همینا رو فعلا گوش دادم
بقیه دروس حدود ۶۰ ۷۰ درصد زده