در داستان های واقعی، وقتی افتاد مجبور شد دست خودش را قطع کنه؟

ببخشید توی داستان مرگ و زندگی پسره دست خودش را قطع کرد من درست متوجه نشدم وقتی افتاد مجبور شد دست خودش را قطع کنه؟

2 پسندیده

سلام خدمت شما
بله درسته، وقتی در موقعیتی قرار گرفت که بین مرگ و زندگی مجبور بود یکی را انتخاب کنه، زندگی را انتخاب کرد. البته بهای این زندگی نداشتن یک دست بود که این بها را پرداخت کرد و با شکستن استخوان دستش جونش را نجات داد.

1 پسندیده