دوستان یک خواهش دارم

ببخشید داخل بخش زیبوک اون کتاب دزدان دریایی کارائیب مال کدام فصل فیلم یا ارتباطی به فیلم داره؟