تفاوت noun clause و adjective clause چیست؟

در جمله‌ی A mariachi singer is someone that sings traditional Mexican music
از that به بعد میشه noun clause و خود that میشه relative pronounو چون اینthat به فاعل برمیگرده که قبل جمله است میشه adjective clause

یعنی فرق بین noun clause و adjective clause چیزی نیست درستع چه بر اساس فاعل و چه مفعول یعنی↓

Adjective clause with object relative pronoun
Adjective clause with subject relative pronoun

سلام دوست عزیز
تفاوت بین Noun Clause و Adjective Clause به صورت زیر هستش:

Noun Clause:

 • تعریف: جمله‌واره‌ایه که نقش اسم رو در جمله ایفا می‌کنه.

 • کاربرد: به عنوان فاعل، مفعول، یا متمم در جمله به کار می‌ره.

 • مثال:

  • What I want is a new car.
   (What I want فاعل جمله است.)
  • I know that you are happy.
   (that you are happy مفعول جمله است.)

Adjective Clause:

 • تعریف: جمله‌واره‌ایه که یک اسم رو توصیف می‌کنه.

 • کاربرد: همیشه بعد از اسمی که توصیف می‌کنه می‌آد و با ضمیر نسبی (مانند who, that, which) شروع می‌شه.

 • مثال:

  • The car that I bought is red.
   (that I bought جمله‌واره‌ای وصفیه که car رو توصیف می‌کنه.)
  • The woman who lives next door is a doctor.
   (who lives next door جمله‌واره‌ای وصفیه که woman رو توصیف می‌کنه.)

در جمله‌ی “A mariachi singer is someone that sings traditional Mexican music”:

 • عبارت “A mariachi singer” اسم جمله است.
 • عبارت “that sings traditional Mexican music” جمله‌واره‌ای وصفیه که “A mariachi singer” رو توصیف می‌کنه.
 • کلمه‌ی “that” ضمیر نسبیه که جمله‌واره‌ی وصفی رو به اسم ربط می‌ده.

تو این جمله، “that” به فاعل جمله (“A mariachi singer”) برمی‌گرده، بنابراین جمله‌واره‌ی وصفی “Adjective Clause” هستش.

لینک‌های زیر هم می‌تونه براتون مفید باشه.