تالار زبانشناس

ترجمه نادرست عنوان درس

موضوع درس در مورد انتقالی گرفتن و جابجا کردن یه بچه از مدرسه ای به مدرسه دیگر هستش!!! به نظرم باید اینگونه ترجمه میشد: جابجا کردن یه بچه یا انتقالی گرفتن بچه یا منتقل کردن بچه و یا مهاجرت کردن در هنگام بچگی

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «حرکت کردن مثل یک کودک قسمت اول»)

1 Likes