جمله اول داستان اشتباه است

جمله اول داستان اشتباه است
0

#1

درجمله اول داستان به جای کلمه have ازhadاستفاده شده که معنیش میشه همه حیوانات درجنگل شاه بودند،اصل جمله این میشهAll the animals in the jungle have a kingکه معنیش میشه همه حیوانات درجنگل یک شاه داشتند

======================
این تاپیک مربوط به درس «سلطان پرندگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

had بعنوان گذشته have اومده.

چیزی که شما گفتید معنیش میشه : همه ی حیوانات در جنگل یک شاه دارند

درحالیکه داستان داره گذشته نقل میشه و میگه All the animals in the jungle had a king یعنی همه ی حیوانات در جنگل یک شاه داشتند


#3

کلمه had گذشته فعل have هست یعنی همه حیوانات در جنگل یک شاه داشتند ، فعل گذشته درست است