تالار زبانشناس

Slid down his back

سلام1- چرا در واژه ی slidدراین جمله slid down his back حرفeدرپایان کلمه حذف شده ولی در قسمت ترجمه کلمه همراه با eآمده 2-تلفظ این واژه درمتن با تلفظ آن درقسمت ترجمه متفاوت است لطفا شکل صحیح تلفظ واملا این کلمه را توضیح دهید با تشکر

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

سلام . کلمه slid قسمت گذشته فعل slide است
اسلاید تلفظ زمان حال و اسلید تلفظ زمان گذشته فعل می باشد

3 Likes