تالار زبانشناس

ترجمه این متن

If you want to improve your pronunciation you’ve got to first listen very carefully

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

2 Likes

اگر میخواهید تلفظتان را بهبود ببخشید نخست باید بسیار با دقت گوش دهید

3 Likes

آیا نمیشد بگه you have to?
نقش got چیه اینجا؟
اگه گرامرشو لطف کنید ممنون میشم

2 Likes

Have got to and have to mean the same.
Have got to is more informal.

3 Likes

همون طور که @ala خانم گفتن تفاوت معنایی با هم ندارن و به جز چند مورد خاص میشه به جای همدیگه استفاده کرد ازشون

2 Likes