تالار زبانشناس

دانلود تمام مراحل بسته حرفه ای

آیا با دانلود تمام مراحل بسته حرفه ای از طریق کامپیوتر می شود در داخل موبایل از آنها استفاده کرد منظورم با نام کاربری که از طریق کامپیوتر درست شده و دانلود کنم در موبایل آن دانلودها را دارم با واردشدن با نام کاربریم؟

خیر در هر سیستم بایستی جداگانه دانلود بشه.