تالار زبانشناس

معنی we’ve got

معنی این چیه

we’ve got to master our emotions

معنی we’ve got

2 Likes

همون have to به معنی باید

3 Likes

Got مگه گذشته نیست…

1 Likes

یعنی
ما باید
همون Have to که آقا حجت گفتن درسته

4 Likes

Have got to
به معنی باید

3 Likes