معنی we’ve got

معنی we’ve got
0.0 0

#1

معنی این چیه

we’ve got to master our emotions

معنی we’ve got


Podbay جهانی از پادکست ها برای تقویت مهارت شنیداری انگلیسی
#2

همون have to به معنی باید


#3

Got مگه گذشته نیست…


#4

یعنی
ما باید
همون Have to که آقا حجت گفتن درسته