تالار زبانشناس

کدام یک از بخش ها آمریکن و کدام یک بریتیش است؟

موردی میشه گفت دوره های انگلیسی قدرت، VIP، داستان واقعی، مگا داستان، آمریکن هستن.

در رابطه با هری پاتر و گوسبامپس نمیدونم. کسی میدونه؟ @Yo_Kambiz @Farzad_Poodineh

2 Likes

هری پاتر کاملا بریتیش
و گوسبامپس کاملا امریکنه

6 Likes