کلمه ای جا نیفتاده؟

کلمه ای جا نیفتاده؟
0.0 0

#1

سلام در متن زیر بعد از his در پایان پاراگراف نباید کلم home بیاید؟

He had designed it so well that, when a great rainstorm arrived - which flooded nearly the whole wood, and the homes of many animals - his remained untouched.

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

کسی جواب این سوال رو نمیدونه؟


#3

در اینجا his در حقیقت possessive pronoun هست و نیازی به کلمه ای بعدش نیست. مثلا مثل mine

whose car is it? its his car OR its his
whose car is it? Its my car OR its mine

Screenshot-2018-2-15%20What%20is%20the%20difference%20between%20'my'%20and%20'mine'%20-%20Quora