تالار زبانشناس

معنی دقیق این جمله از درس

It’s sad to think that skin color even played a role in the woman history chose as the face of the civil rights movement - a movement to end racial inequality.

2 Likes

این غم انگیز است که فکر کرد که رنگ پوست حتی در انتخاب تاریخی زن به عنوان یک جنبه از جنبش حقوق مدنی، نقش ایفا میکند. یک جنبش تا به نابرابری نژادی پایان دهد.

امیدوارم درست باشه

3 Likes

ممنون عزیزم اینطوری بلدم ولی درک بهتری از معنی میخوام

2 Likes

خواهش میکنم. قطعا برای اینکه بنده و یا سایر دوستان هم درک بهتر از جمله پیدا کنند نیاز به متن بیشتر هست. و این جمله فقط قابل ترجمه هست نه تفسیر. البته این نظر شخصی بنده هست.
موفق باشید

2 Likes