تالار زبانشناس

Materمعنی درمتن

He’s a mater but he still practices his swing.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

1 نوشته با یک موضوع موجود ترکیب شدند: معنی لغت mater