تالار زبانشناس

معنی واژه slip

Huli Jing and Lan slipped through the shaded side streets and began to climb.
رفتن ، حرکت کردن(یواشکی)

======================
این تاپیک مربوط به درس «نامیدن لن کای» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بلند کودکانه»، فصل «نام گذاری لن کای»)

4 Likes

slipped گذشته slip است . به معنای جسم شدن و فلنگ را بستن ولی در اینجا:…و… آرام حرکت کردن از میان سایه های اطراف خیابان

3 Likes